Opiskelijavalinnat

Tamperelainen Dexter Oy on toteuttanut opiskelijavalinnat oppilaitoksille vuodesta 2002 saakka.

Toimintaamme kuvaa ammattitaito, luotettavuus sekä yksilön kunnioittaminen. Palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja käytännönläheisesti. Meillä on kokemusta myös monikulttuurisista opiskelijavalinnoista. Huomioimme tarvittaessa hakijan vamman tai terveydentilan vaatimat erityisjärjestelyt.

Dexter Oy:n valintakoeprosessi koostuu tavallisimmin valmistavasta tehtävästä tai etukäteen täytettävästä kyselystä, valintakoepäivän aikana suoritetuista psykologisista persoonallisuus- ja kykytesteistä, taustakyselyistä, haluttaessa ryhmätehtävästä sekä psykologin yksilöhaastattelusta. Käyttämämme testit sekä persoonallisuuskyselyt ovat tieteellisesti tutkittuja, alan ammattiliiton hyväksymiä ja yleisesti alalla käytössä olevia luotettavia psykologisia tutkimusmenetelmiä. Haastatteluita toteuttavat alalla toimivat soveltuvuusarvioinnin ja psykologisen arviointihaastattelun asiantuntijat joilla on psykologin pätevyys.

1. Etukäteisinformaatio ja valmistava tehtävä hakijalle

Hakijoille lähetetään valintakoekutsun mukana:

  1. Henkilötietolomake, jossa kysytään hakijan taustaan, motivaatioon ja nykytilanteeseen liittyviä kysymyksiä
  2. Kirje, jossa kerrotaan valintakokeista sekä annetaan mm. palautteen pyytämiseen liittyvät tiedot.
  3. Haluttaessa valmistava tehtävä, joka laaditaan ja arvioidaan oppilaitoksen kanssa sovittujen kriteereiden mukaisesti.

2. Psykologiset persoonallisuustestit ja kyselyt

Persoonallisuustestesteillä kartoitamme opiskelijan motivaatiota ja alalla tarvittavia ominaisuuksia ja piirteitä, kuten vaikkapa sosiaalisuutta, auttamisen halua, kykyä saavuttaa tavoitteensa, tarkkuutta, järjestelmällisyyttä, aloitteellisuutta ja soveltuvuutta alalle yhdessä oppilaitoksen kanssa sovittujen kriteerien mukaan.

3. Kykytestit

Kyky- ja opiskeluvalmiustesteillä kartoitamme hakijan kykyä menestyä opinnoissaan.

Näitä ovat tavallisimmin loogisen päättelykyvyn tehtävä, kielellisen sujuvuuden tehtävä, numeerisen hahmottamisen tehtävä sekä tekstin ymmärtämisen tehtävä. Pääpaino on oppimis- ja omaksumisvalmiuksissa ja ongelmanratkaisutaidoissa, päättelykyvyssä, ohjeiden ymmärtämisessä ja niiden noudattamisessa.

4.  Ryhmätehtävä (haluttaessa)

Ryhmätehtävässä opiskelijat  pienryhmänä keskustelevat annetusta  alaan liittyvästä tehtävästä saamiensa ohjeiden mukaan sekä esittävät työnsä tulokset havainnoitsijalle. Tämän jälkeen he vuorollaan arvioivat omaa ja ryhmän suoritusta. Tehtävän toteutuksessa arvioidaan hakijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

5. Psykologin haastattelu

Haastattelun suorittaa psykologi joka on oppilasvalintojen asiantuntija ja jolla on riittävä kokemus oppilasvalinnoista, nuorten ja aikuisten haastattelemisesta sekä riittävä tuntemus opintoalasta.

Haastattelua ohjaa alalle soveltuvuutta määrittelevät kriteerit, joita voidaan täsmentää ja määritellä oppilaitoksen kanssa ennen valintakoetta. Pääsääntöisesti haastattelussa kiinnitetään huomiota hakijan motivaatioon, tietämykseen alasta ja koulutuksesta, tulevaisuuden urasuunnitelmiin, alalle suuntautuneisuuteen esimerkiksi harrastusten, työn ja vapaaehtoistyön kautta, työ- ja opiskeluhistoriaan, elämän- ja stressinhallinnan taitoihin, persoonan ominaisuuksiin ja vuorovaikutustaitoihin.

Valintakokeen jälkeen annamme oppilaitokselle selkeän suosituksen pisteinä sekä perustelut hylätyksi tulevien hakijoiden pisteistä. Kehitämme valintakoeprosessia yhdessä asiakkaidemme kanssa saamamme kokemusten, palautteen ja yhteisen ideoinnin pohjalta.

6. Hakijapalaute

Hakijoille varataan mahdollisuus saada palautetta tuloksistaan. Laadimme tarvittaessa vastineen opiskelijan tekemään oikaisupyyntöön ja toimitamme sen palvelun tilaajalle. Reagoimme joustavasti valintapäivänä paikalla olevien hakijoiden määrään.

Dexter Oy noudattaa valintakoeprosessissa hakijan yksityisyyden suojaksi määriteltyjä alan lakeja ja suosituksia.

Dexter Oy

Hämeenkatu 27 A 3
33200 Tampere

Teija Silvola
+358 400 270 504
teija.silvola@dexter.fi